Phyllopteryx taeniolatus, also known as the weedy seadragon or common seadragon

Phyllopteryx taeniolatus, also known as the weedy seadragon or common seadragon