Phasmatodea species: Baculum nematodes, Heteropteryx dilatata and Diesbachia tamyris

Phasmatodea species: Baculum nematodes, Heteropteryx dilatata and Diesbachia tamyris Travel photography Family-friendly: true