Bridge of Ponte degli Scalzi

Bridge of Ponte degli Scalzi Photowalking Family-friendly: true