Young women in the Djibouti city

Young women in the Djibouti city Travel photography Family-friendly: true